Warning: Table './web11_db3/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:220:\"Table './web11_db3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:f726b2fa20ddfa3bd2e7892f8fa002b4'\";s:5:\"%file\";s:38:\"/var/www/web266/web/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:26;}', 3, '', 'http://lmv.hu/node/7217', '', '54.234.65.78', 1516558343) in /var/www/web266/web/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: Table './web11_db3/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:9471:\"Table './web11_db3/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A levél teljes szövegét itt olvashatod:</p>\\n<p>Nagy Ervin<br />\\nOrszágos Főépítész<br />\\nKözponti Építészeti-Műszaki Tervtanács Elnöke<br />\\nrészére</p>\\n<p>Budapest<br />\\nJózsef Attila u. 2-4.<br />\\n1051</p>\\n<p>Tisztelt Elnök Úr!</p>\\n<p>A Központi in /var/www/web266/web/includes/database.mysql.inc on line 128
Levelet írtunk a tervtanácsnak: segítsenek a Nagydiófa u. 8. megóvásában | lmv

Levelet írtunk a tervtanácsnak: segítsenek a Nagydiófa u. 8. megóvásában

BéKa Szindikátus - Összefogás a Városért Ked, 2011-10-25 21:22

A levél teljes szövegét itt olvashatod:

Nagy Ervin
Országos Főépítész
Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács Elnöke
részére

Budapest
József Attila u. 2-4.
1051

Tisztelt Elnök Úr!

A Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács (továbbiakban: tervtanács) szakmai véleményének kialakításához – megítélésünk szerint - szükséges ismerni azokat az előzményeket, körülményeket, amelyek relevánsak szakmai szempontból is.
A műszaki tervdokumentációban szereplő „Előzmények” című dokumentumban – álláspontunk szerint – tájékoztatni kellett volna a Tervtanácsot a következőkről.

I.
1. A terület, amelyen a Bp. VII. Nagydiófa utca 8. szám alatti épület áll, része az UNESCO által a Világörökségi Listára felvett „Andrássy út és történelmi környezete” világörökségi helyszínnek, egyben műemléki jelentőségi terület (MJT). E körülmény, vagyis a nemzetközi és országos szintű területi védelem léte álláspontunk szerint kaphatott volna erőteljesebb hangsúlyt az anyagban.
2. A világörökség területén és MJT-n álló, Nagydiófa u. 8. szám alatti, 150 éves épületre nincs bontási engedély, és jelenleg folyamatban sincs bontási engedélyezési eljárás. Ezzel szemben a 2007. július 26-án kelt tervtanácsi állásfoglalásban tévesen állítják, hogy a „[…] későbarokk épület bontását a hatóság engedélyezte.”
3. A Tervtanács korábban az épület bontásával nem értett egyet: „a Tervtanács ismételten sajnálatosnak tartja, hogy a telken ma még álló értékes épület a rendezési terv szerint bontható”. A bontás miatti sajnálatot fejezi ki az elvi építési engedély-kérelemhez csatolt, 2007. december 6-án kelt tervtanácsi vélemény is.
4. Az épület a kerületi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 30/2001. (IX. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: KÉSZ) jelölése szerint bontandó volt, a világörökség területén lévő számos más épülettel együtt. A KÉSZ-ből ezen felül hiányoztak azok az örökségvédelmi rendelkezések, amelyeket a Kötv. 39. § (2) bekezdése kötelezően előír. Ezért a törvényességi felügyeletet ellátó közigazgatási hivatal a KÉSZ-t törvénysértőnek nyilvánította még 2008. szeptemberében.
5. A törvénysértő KÉSZ-t hatályon kívül helyezte az újonnan elkészült rehabilitációs szabályozási terv (továbbiakban: RSZT), amelyet a képviselő testület 2008. szeptember 21-i hatállyal fogadott el. Ám azokra az ingatlanokra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban már folyamatban voltak építésügyi eljárások - így a Nagydiófa u. 8. esetében is - a törvénysértő KÉSZ hatályban maradt, azóta is alkalmazzák.
6. Az új RSZT már nem jelöli bontandóként a Nagydiófa u. 8. szám alatti épületet (ami a Tervtanácsnak gondot okozott), azonban a világörökségi területnek és MJT-nek megfelelő védelmi szabályok hiánya miatt e rendelet is jogszabálysértőnek bizonyult a törvényességi felügyelet, valamint a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa vizsgálata alapján. Az RSZT alkotmánybírósági felülvizsgálatát 2009. decemberében több civil szervezettel (ÓVÁS! Egyesület, Szindikátus - Összefogás a Városért Egyesület, Védegylet, Levegő Munkacsoport) együttesen indítványoztuk. Az RSZT alkotmánybírósági vizsgálata jelenleg is folyik.
7. 2007. novemberében Michel Polge UNESCO szakértő Belső-Erzsébetváros világörökségi részén a bontások azonnali leállítását indítványozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a területen végzett sorozatos bontások ellentétesek a Világörökség Egyezményben vállalt kötelezettségekkel. A Világörökségi Listán lévő Andrássy út és történelmi környezetének - amelynek része a Nagydiófa u. 8. szám alatti épület is – világörökségi rangját a sorozatos bontások komoly veszélybe sodorhatják.
8. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (továbbiakban: KÖH) kutatócsoportja által 2008. január 22-én elkészített örökségvédelmi értékvizsgálat az épületet tágas belső kertjével együtt megtartandónak ítélte, és helyi védelemre javasolta.
9. A KÖH sem az épület bontásához, sem az elvi építési engedélyhez hozzájáruló hivatalos szakhatósági állásfoglalást nem adott ki.
10. Az épület 2008. május 1-től a nemzetközi és országos szintű területi védelem mellett egyedi, helyi védelem alatt is áll.
11. Az épület a szomszédos, Nagydiófa u. 6. sz. alatti műemlék épület műemléki környezete, ezért ugyancsak védendő.
12. A Nagydiófa utca 8. szám alatti épület elvi építési engedélyezési ügye 2008. november 5-e óta per alatt van, az elvi építési engedély jogszerűségét jelenleg bíróság vizsgálja. A bíróság 2011. december 15-ére tűzte ki a legközelebbi tárgyalást.

II. Észrevételek a beterjesztett dokumentációval kapcsolatban
1. A Tervtanácsi állásfoglalások tanúsága szerint a tervtanács nem alakította ki határozott véleményét az építészeti örökség megóvása érdekében. A Tervtanács rendszeresen sajnálatát fejezte ki a régi értékes épület bontásával kapcsolatban, de egy alkalommal sem tanácsolta azt, hogy a többszörösen védett épületet ne bontsák le, hiszen építészeti értéket képvisel, a kulturális örökség részét képezi.
Álláspontunk szerint a Tervtanácsnak nem csak szakmai, hanem a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 4-5. §-ából fakadó általános kötelessége lett volna fellépni a kulturális örökség védelme érdekében.
4. § (1) A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége.
5. § (1) A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára.
A Tervtanács tanácsadó testület. Állásfoglalásában a helyi építési szabályzat mellett figyelembe kell vennie az örökségvédelemre vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat, különös tekintettel az UNESCO Egyezményre.
Megítélésünk szerint a helyi építési szabályzatot keretszabályként kell alkalmazni. A szakmai vélemény kialakításakor nem kötelező a megadott paraméterek maximumát (pl. a szintterületi mutató maximuma), vagy minimumát (pl. a kötelező minimális zöldfelület nagysága) engedélyezésre javasolni. Lehetőség van e korlátok között is az optimális paraméterek javaslatára, sőt lehetőség van az engedély elutasítására is. A Nagydiófa u. 8. esetében a Tervtanácsnak - meggyőződésével egyezően - jogi lehetősége van az épület megtartásának javaslatára.
2. Kifogásoljuk, hogy környezetvédelmi szakértő véleménye nincs a dokumentumokhoz csatolva. Az éghajlatváltozás leginkább a belvárosi ún. hőszigeteket érinti. A túlzott beépítés a tágas, zöld belső udvart, a szűk utca légcsatornáját és benapozását megszüntetné. Ezzel komoly természeti értéket semmisítene meg. A történelmi városrészben is egyre szaporodó többszintes pincegarázsok a normál talajvízszivárgás megbolygatásával szinte mindenütt talajvízszint-emelkedést és a környező épületek károsodását okozzák. Egyéb környezetkárosító hatásaik pedig beláthatatlanok. Jelenleg a Nagydiófa u. 8. kertjében lévő fák, a gazdag növényzet páratlan a pesti belváros kőrengetegében. Budapest legzsúfoltabb, az egy főre eső zöldfelületben legszegényebb kerületében a tervezett épület a nagyszámú lakással és parkolóval, valamint az általuk generált megnövekedő zsúfoltsággal és gépjármű-forgalommal a városi klíma, az életkörülmények tönkretételét gyorsítaná.
Játszóterek, pihenőparkok híján a még meglévő belső kertek és általában a természeti környezet védelmét éppoly fontosnak tartjuk, mint az örökségvédelmet.
Kérjük a Tisztelt Tervtanácsot véleményünk megfontolására.

Budapest, 2011. október. 24. Tisztelettel

Dr. Bakó Katalin Dr. Kollonay Enikő
meghívott ügyfél címzetes főjegyző
1072 Bp.Nagydiófa u. 5. tanácsadó