A módosított csendrendelet-tervezet

BéKa Nagydiófa utcaiak köre Vas, 2011-06-26 11:24

Ha lehet, még az előzőnél is gyengébbre sikeredett. A lakossági észrevételekből érdemben szinte semmit nem vettek figyelembe. Ja, egy névelőt a helytelen "Az"-ról "A"-ra cseréltek. AZÉRT ez nem semmi... A módosított tervezet itt olvasható:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ripka András képviselő
Iktatószám:
Napirendi pont: ........

Előterjesztve: Városüzemeltetési Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2011. június 29-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének …./2011(.) rendelete az üzletek és vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról

Készítette:

Csüllög Szilvia
Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A rendelettervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Ripka András képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

Erzsébetváros lakóitól évek óta érkeznek panaszok, bejelentések a kerületben lévő vendéglátóhelyek, kerthelyiségek működésével; elsősorban az éjszakai, hajnali órákban távozó vendégek hangoskodásával, utcai viselkedésükkel kapcsolatban, mely zavarja nyugalmukat, éjszakai pihenésüket.

Az e tárgyban alkotott, jelenleg hatályos 16/2010. önk.rend. (továbbiakban: Rendelet) nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a lakossági panaszok továbbra is fennállnak, Belső-Erzsébetváros éjszakai élete rendezésre vár.
Budapest Főváros Kormányhivatala és annak jogelődje több ponton is jogszabálysértőnek találta a Rendeletet, ill. annak módosítását, és törvényességi észrevétellel élt.
Törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva megállapította, hogy a Rendeletben a Képviselő-testület olyan jegyzői hatáskörgyakorlásra vonatkozó eljárási szabályokat állapít meg, amelyekre nincs jogalkotási felhatalmazása a helyi önkormányzatnak.

A hivatkozott szakaszokat megvizsgálva megállapítható, hogy azok az Rendelet olyan lényegi részét érintik, melyek megváltoztatásával a rendelet elveszti eredeti célját. Éppen ezért indokolt volt egy teljesen új koncepció kidolgozása, melynek során egyeztetés történt mind a lakók, mind a helyi vállalkozások képviselőivel, civil szervezetekkel, érdekvédő egyesületekkel.
A Képviselő-testület elé terjesztendő helyi rendelet figyelembe vette, hogy az üzletek üzemeltetőinek vállalkozási szabadsághoz fűződő jogának a korlátozása a lakók egészséges, nyugodt lakókörnyezethez, a pihenéshez való joga biztosítása érdekében csak a szükséges mértékben történhet, a kereskedelmi törvényben biztosított kereteken belül.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) bekezdésében foglalt önkormányzati rendelet-alkotási felhatalmazás értelmében:

„(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozhatja.”

Ezen felhatalmazás alapján T. Képviselő-testületnek lehetősége nyílik a kerületben működő egyes üzletek nyitva tartásának rendeleti úton történő korlátozására.

Tekintettel a törvényességi észrevételben foglaltakra és annak megállapításait elfogadva, valamint a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a lakók és kereskedők érdekeit is figyelembe véve kérem a Képviselő-testületet jelen rendelet és határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének …./2011(.) rendelete az üzletek és vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker.Tv.) 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében, és a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995 (X.20.) Föv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az üzletek éjszakai nyitva tartásával és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya az 5. § és 6. §-ban foglaltak vonatkozásában Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros tulajdonában lévő közterületre terjed ki.

2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) szeszes ital: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § e) pontja szerinti italok
b) üzlet: a Ker. Tv. 2. § 27. pontja szerinti üzlet
c) vendéglátó üzlet: a Ker. Tv. 2. § 30. pontja szerinti vendéglátást folytató üzlet
d) melegkonyhás vendéglátóhely: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28. § d) pontja szerinti üzlet
e) szálloda: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § c) pontjában szabályozott szálláshelytípus
f) terasz: 59/1995. (X.20.) Föv. Kgy. rendelet 4. § (2) n) pontjában meghatározott közterület használat
g) közterület: 59/1995. (X.20.) Föv. Kgy. rendelet 1. § (2) szerinti terület
h) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet. 28.§ a) pontja szerinti rendezvény
i) zártkörű rendezvény: a vendéglátó üzletekben, kizárólag zárt vendégkör részére rendezvényszervező vagy az üzemeltető által szervezett rendezvény

2. Üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása

3. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási határán belül szeszes italt árusító üzletek – a vendéglátó üzletek, és a melegkonyhás vendéglátóhelyek kivételével – 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni, amennyiben az üzemeltető a szeszes ital árusítását 22.00 és 06.00 óra között szünetelteti. A szeszes ital árusítás szüneteltetéséről az üzemeltető a vásárlókat az üzlet bejáratánál és az üzletben jól látható helyen elhelyezett felirattal tájékoztatni köteles.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni üzemanyagtöltő állomásokon, sportlétesítményekben.

3. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályozása

4. §

(1) A szeszes italt árusító vendéglátó üzletek Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási határán belül 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni

a) a Király utca – Kazinczy utca – Wesselényi utca – Nagy Diófa utca – Rákóczi út – Károly körút által körülhatárolt területen, az utcák mindkét oldalán található vendéglátó üzletek esetében.
b) a Wesselényi utca – Akácfa utca – Dob utca – Kertész utca - Király utca – Erzsébet körút által körülhatárolt területen, az utcák mindkét oldalán, és az Erzsébet körút páros oldalán található vendéglátó üzletek esetében.
c) a Rákóczi út – Erzsébet körút – Wesselényi utca – Almássy tér – Almássy utca – Dohány utca – Hársfa utca által körülhatárolt területen, az utcák mindkét oldalán és az Erzsébet körút páratlan oldalán található vendéglátó üzletek esetében.
d) a üzemanyagtöltő állomásokon, sportlétesítményekben található vendéglátó üzletekre.
e) a szállodákban működő vendéglátó üzletek esetében.
f) a színházakban működő vendéglátó üzletek esetében.
g) a felsőoktatási intézményekben megtartott rendezvényekre.

(3) A melegkonyhás vendéglátóhelyek - ha a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott területen kívül esnek – 06.00 óra és 24.00 óra között tarthatnak nyitva, ha a konyha minimum két órával üzlet zárása előtt még üzemel.

(4) A vendéglátó üzletekben az (1) és (3) bekezdésben meghatározott nyitva tartási időn túl zártkörű rendezvény sem tartható.

4. Vendéglátó-ipari teraszok nyitva tartása

5. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen működő vendéglátó üzletekhez tartozó terasz (a továbbiakban: terasz) 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthat nyitva.

(2) Az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező teraszon hangosító berendezés a nyitva tartás ideje alatt sem üzemeltethető.

(3) A teraszok közterület-használati hozzájárulására vonatkozó eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/1996. (1997.I.10) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy közterület-használati hozzájárulás csak e szakasz (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal adhatók ki.

5. Alkalmi rendezvények

6. §

(1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen rendezett alkalmi rendezvényre közterület-használati hozzájárulás 22 és 06 óra közötti időszakra nem adható ki.

(2) Az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező alkalmi rendezvény területén, a rendezvény ideje alatt hangosító berendezés sem üzemeltethető.

(3) Az alkalmi rendezvények közterület-használati hozzájárulására vonatkozó eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/1996. (1997.I.10) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy közterület-használati hozzájárulás csak e szakasz (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal adhatók ki.

(4) Az (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérni csak a Városüzemeltetési Bizottság hozzájárulásával lehet.

(5) A Városüzemeltetési Bizottság a (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulását az Önkormányzat által szervezett és az Önkormányzat által támogatott rendezvényekre adhatja meg.

6. Szeszes italok közterületen történő fogyasztásának tilalma

7. §

(1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével közterületeken tilos a szeszesital fogyasztása.

(2) Nem tiltott a szeszesital fogyasztása
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező teraszon nyitvatartási időben,
b) az engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények területén, a rendezvény idején.

(3) Az üzletekben és vendéglátó üzletekben a közterületi alkoholfogyasztás tilalmáról, az üzemeltető a vásárlókat az üzlet bejáratánál és az üzletben jól látható helyen elhelyezett felirattal tájékoztatni köteles.

7. Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet 3. § (1) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni december 31. 22.00 óra és január 1. 06.00 óra között.

(2) E rendelet 5. § és 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat a rendelet hatálybalépése után kiadott közterület-használati hozzájárulásoknál kell alkalmazni.

9. §

(1) E rendelet 2011. július 15-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról szóló 7/2000. (IV.25.) sz. rendelet; az alkoholtartalmú italokat árusító üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 30/2007. (XII.17.) sz. rendelet és az azt módosító 26/2009. (XI.15.) sz rendelet; valamint a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 16/2010. (VI.25.) sz. rendelet és az azt módosító 3/2011. (I.28.) sz. rendelet.

Általános indoklás

A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának differenciált szabályozásával, továbbá a hangosító berendezések használatára, a hangosítást igénylő közterületi rendezvények megtartására vonatkozó feltételek meghatározásával, a közterületi szeszes ital fogyasztás korlátozásával az ifjúság védelmének előmozdítása, a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása. A rendelet egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza az üzletek, vendéglátó üzletek nyitva tarásával és a közterületi szeszes ital fogyasztásával kapcsolatos szabályokat.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet területi hatályát szabályozza.

2.§
Értelmező rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A szeszesitalt árusító üzletek, jellemzően az éjjel is nyitva tartó élelmiszer üzletek (a vendéglátó üzletek kivételével) nyitva-tartását korlátozza, a kivételekkel.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben biztosított rendeletalkotásra való felhatalmazás keretén belül, 22 és 06 óra között korlátozta az üzletek nyitva tartását.
4. §

A szeszesitalt árusító vendéglátó üzletek nyitva-tartását korlátozza, a kivételekkel. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben biztosított rendeletalkotásra való felhatalmazás keretén belül, 22 és 06 óra között korlátozta az üzletek nyitva tartását. A rendelet értelmében a kerület 2/3-ban a vendéglátó üzletek 22 és 06 óra között nem tarthatnak nyitva a kerületi lakók nyugalmának biztosítása érdekében. E szakasz által meghatározott területeken ahol a nyitva tartást a rendelet nem korlátozza, ott egy hatékonyabb, - a ellenőrizendő terület csökkenése okán – koncentráltabb ellenőrzés fog megvalósulni a megnövekedett létszámú közterület-felügyelet és a kerületi rendőrség közreműködésével. A nyitva tartást nem korlátozó területen belül, hatósági eljárás keretében, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján továbbra is lehet a vendéglátó üzletek nyitva tartását korlátozni.

5. §

A vendéglátó-ipari teraszok nyitva-tartását korlátozza 22 és 06 óra között. Hangosító berendezések teraszon történő üzemeltetését a rendelet a nyitva tartás ideje alatt is tiltja.

6. §

Közterületi használati hozzájárulást kereskedelmi célú használat esetén a bizottság, nem kereskedelmi célú használat esetén a polgármester ad ki. A rendelet hatályba lépése után alkalmi rendezvényekre mindkét esetben csak olyan hozzájárulás adható ki, amely 22 óráig engedélyezi a rendezvény működését.
Kivételes esetekben olyan rendezvények esetén melyeket az önkormányzat szervezi vagy anyagi, ill. egyéb módon támogatja függetlenül attól, hogy kereskedelmi célú vagy sem, a Városüzemeltetési Bizottság adhat felmentést az időbeli korlátozás és a hangosító berendezés használatának tiltása alól.

7. §

Szeszes italok közterületen történő fogyasztását szabályozza.

8. §

A rendelet időbeli hatálya. A hagyománynak megfelelően szilveszter éjszakája kivételt képez a korlátozás alól.

9. §

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala 30BP-184/2/2011. sz. törvényességi észrevételében foglaltakat elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, 2011. június 22.

Ripka András
képviselő