A rektorok válaszai a nyílt levélre

eon Hallgatói Hálózat Hét, 2006-10-09 11:04

Itt olvashatók a válaszok, amiket a rektoroktól kaptak a nyílt levél aláírói. Megérkezett az ELTE rektorának válasza is.

 

 

1.)

Tisztelt Hallgatói Hálózat!

A Szegedi Hittudományi Főiskola vezetőjeként
kinyilvánítom, hogy nem értek egyet a diákok
szabad gyülekezésének és véleménycseréjének
korlátozásával.

Turay Alfréd
az SZHF rektora

 

2.)

Tisztelt Hallgatók!


Dr. Szekeres Tamás Rektor úrhoz címzett, a hallgatók szabad véleménynyilvánításával foglalkozó levelükre válaszolva, Rektor úr megbízásából, az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

Az Egyetem vezetőiként azt az elvet valljuk, hogy egy felsőoktatási intézmény a hallgatók tevékeny közreműködése nélkül nem működhet hatékonyan. Ennek jegyében sikerrel törekedtünk arra, hogy harmonikus kapcsolataink legyenek az Egyetem hallgatóit jog szerint képviselő Hallgatói Önkormányzattal. Ezeknek a kapcsolatoknak a további ápolásáért a jövőben is megteszünk minden lehetőt. A Hallgatói Önkormányzat a törvény által adományozott jogosítványokkal élve képviseli a hallgatók egyéni és kollektív érdekeit. Ezt semmilyen módon sem akadályoztuk eddig sem és a jövőben sem támasztunk akadályokat. Sőt, úgy gondoljuk, hogy a Hallgatói Önkormányzat érdekvédelmi tevékenységével rávilágít olyan hiányosságokra, melyek felszámolása közös érdekünk.

Az a véleményünk, hogy a hallgatók kollektív véleményének kialakításához országos ügyekben is a Hallgatói Önkormányzat tudja biztosítani a legjobb kereteket. Mindamellett fontosnak érezzük, hogy a nyílt politizálás az intézmény falain kívül maradjon. A politikai nézetek sokszínűsége és a szabad véleménynyilvánítás joga nem szabad, hogy a nyugodt, a tanulmányokra és a tudományra összpontosító egyetem életet feldúlja és a különböző politikai nézeteket valló hallgatói vagy éppen oktatói/dolgozói csoportok között bármiféle viszályt szítson. Ez politikánk a rendszerváltás óta folyamatosan biztosítja, hogy az adott esetben különböző politikai meggyőződésű hallgatóink és dolgozóink egymás és az Egyetem érdekében sikerrel tudjanak együttműködni. Nem utolsó sorban ennek a nyugodt légkörnek is köszönhető, hogy az intézmény egy töretlen fejlődés eredményeként egyetemmé tudott válni.<!-- D(["mb","

\n\n

\n\n

Tisztelettel

\n\n

\n\n

\n\n

\n\n

\n\n

Író Béla

\n\n

főtitkár

\n\n

\n\n

\n\n\n\n",0] ); D(["ce"]); //-->

Tisztelettel

 

Író Béla

főtitkár

 

 

3.)

Helló,
engedjétek meg, hogy Pécsi Tudományegyetem rektorának is megküldött, valamint a honlapjukon megjelenített leveletekre röviden reagáljak:
A Pécsi Tudományegyetemen a nyár folyamán megtörtént a kapcsolatfelvétel a HH és a HÖK-ök között. Sem ellenségeskedést, sem széthúzást nem tapasztaltam a szervezetek között. A szeptember 18-i pécsi tandíjellenes tüntetés kapcsán közösen szervezett hallgatói fórum sajnálatosan elmaradt (magam is meghívottja voltam, csak a résztvevők és a sajtó képviselői jelentek meg a rendezvényen).
Ezúton tájékoztatlak Titeket, hogy a PTE a demokratikus elvek tiszteletben tartása mellett megszervezett hallgatói eszmecseréknek, fórumoknak, szakmai, tudományos vagy közéleti összejöveteleknek eddig is helyet adott és a jövőben is helyet fog adni. Egyre viszont szeretném felhívni a figyelmeteket: az épületekben tartott rendezvényeket minden esetben be kell jelenteni. Ennek pedig két oka van:
1. Előre bejelentett, meghirdetett rendezvényt nem zavarhat meg más rendezvény (bőven van hely az egyetem falai közt)
2. A személy-, és tűzvédelmi előírások betartása mellett garantálható csak tömegrendezvények biztonságos lebonyolítása
Ezért nem jó módszer a CSAK spontán, gerillamarketinges módszerekkel való meghirdetés. Kérlek, minden esetben figyeljetek arra, hogy a fórumok, találkozók valóban arról szóljanak, amiért azok összehívásra kerültek. Rengeteg félreértést, médiumok által elkövetett csúsztatást és az összehangolatlanságból eredő ellenérzést meg lehet vele spórolni.
Az alábbi elérhetőségeken rendelkezésetekre állok (ez természetesen minden hallgatói szervezettel és hallgatóval kapcsolatban is fennáll) ha a Pécsi Tudományegyetemmel kapcsolatban bármilyen bejelenteni valótok, kérdésetek, véleményetek van.

Üdvözlettel:

Kresák Gergely

------------------------------

Pécsi Tudományegyetem
Rektori Hivatal
Kresák Gergely
ifjúsági titkár

 

 

4.)

 

Kedves Fiatal Barátaim!

Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem rektoraként (és jogászként) teljes
mértékben osztom a felháborodásukat a gyülekezési jog bárminemű korlátozása
miatt.

Ezt a jogot Magyarországon az 1989. évi III. törvény, valamint az 1993. évi
XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
védelméről szóló Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény 11. Cikke
biztosítja.

A törvény 1. §-a kimondja. hogy a gyülekezési jog mindenkit megillető
alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer és biztosítja
annak szabad gyakorlását. A gyülekezési jog gyakorlása keretében békés
összejövetelek, felvonulások és tüntetések tarthatók, amelyeken a résztvevők
a véleményüket szabadon kinyilváníthatják [2. § (1) bek.]

A gyülekezési jogot csak a 2. §-ának (3) bekezdése korlátozza, miszerint e
jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény
elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és
szabadságának sérelmével.

Ezt adott esetben hozzák azoknak az intézményi vezetőknek a tudomására, akik
Önöket alapvető szabadáságjogaik gyakorlásában korlátozni próbálják!

Bibó István örökérvényű megfogalmazása szerint aki demokrata, az nem fél.
Ennek a szellemében cselekedjenek, bízva abban, hogy a pártállam sötét
árnyaka nem vetülhet hosszú ideig ránk!

Rendezvényeiket személyes jelenlétemmel, jogos követeléseiket aláírásommal is támogatva

üdvözli Önöket

Kengyel Miklós

az Andrássy Egyetem rektora

 

 

5.)

 

Tisztelt Cím!

Bár nem szokásom általános levelekre válaszolni, mert azt gondolom, hogy a magyar felsőoktatás 72 rektorát illik személyes levélben megkeresni, most mégis kivételt teszek!

Értem levelük tartalmát, de a Szegedi Tudomány Egyetem rektoraként nem veszem magamra, hiszen egyetemünk szenátusi határozatban szabályozza azokat a kérdéseket, amelyeket levelükben felvetettek.

Véleményem szerint az egyetem ingatlanjainak használatára, csak az egyetemi polgárok jogosultak betartva az adott intézmény ez irányú rendelkezéseit, szabályzatait, határozatait.

Minden felsőoktatási intézmény saját hatáskörében dönt, hogy milyen rendezvényeknek ad helyt, milyen feltételekkel azzal, hogy a rendezvény szelleme és tartalma nem sértheti az intézményi autonómiát.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Szabó Gábor

rektor

Szegedi Tudományegyetem

 

 

6.)

 

Tisztelt Aláírók!

A véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága az Eötvös Loránd Tudományegyetem által is nem csak elismert, de támogatott alkotmányos alapjog, amelynek érvényesítésére mindig lehetőséget kíván adni az Egyetem vezetése. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 21. cikke szerint a békés gyülekezés jogának gyakorlását csak a törvényben megállapított olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyek egy demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illetőleg a közegészség, a közerkölcs vagy mások jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek. Ezért a gyülekezés jogának gyakorlása is – összhangban a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával – csak az egyetemi működés rendjének, az egyetem polgárai és vendégei, valamint vagyona biztonságának megóvása érdekében feltétlenül szükséges mértékben korlátozható.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az egyetlen ilyen korlátozó rendelkezés az, hogy a tervezett diákgyűléseket a vonatkozó egyetemi szabályok szerint előzetesen be kell jelenteni a cél, a felelősséget vállaló szervezők, az időpont és a várható létszám megjelölésével. Erre egyrészt azért van szükség, hogy a korábban bejelentett rendezvényekkel való ütközés elkerülhető legyen, másrészt így tudja az Egyetem biztosítani a rendezvény számára a megfelelő feltételeket.

Sajnálatosnak tartom, hogy az esetleges nem megfelelő kommunikáció miatt – annak ellenére, hogy a hivatalos közleményekben a valós okokra mindig külön is kitértünk – olyan látszat alakult ki Önökben, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem meg kívánja akadályozni a hallgatók akár egymás közti, akár oktatókkal, kutatókkal folytatott párbeszédét.

Szeretném tudomásukra hozni, hogy az Egyetem vezetése kész lehetőséget biztosítani – a fenti szabályok alapján – tervezett rendezvények megtartására, hallgatóink számára, erre irányuló igényük alapján.

Budapest, 2006. október 16.

Dr. Hudecz Ferenc

rektor

Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

 

7.)

 

Tisztelt Hallgatói Hálózat! 
 

A Semmelweis Egyetem tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság Alkotmányát. Az Alkotmány 61. §-a biztosítja a szabad véleménynyilvánítás jogát, 62. §-a pedig a békés gyülekezés jogát. Ezek az állampolgári alapjogok mindenkit megilletnek, összhangban az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezmény 11. Cikkével. 

A gyülekezési jog gyakorlását az 1989. évi III. törvény biztosítja. A törvény 1. §-a kimondja, hogy a gyülekezési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer és biztosítja annak szabad gyakorlását. A gyülekezési jog gyakorlása keretében békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések tarthatók, amelyeken a résztvevők a véleményüket szabadon kinyilváníthatják [2. § (1) bek.]. A gyülekezési jogot a 2. §-ának (3) bekezdése csak annyiban korlátozza, hogy e jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 

A gyülekezési jog a törvény 6. §-a értelmében közterületen szabadon gyakorolható. Az Egyetem területe azonban nem minősül közterületnek a törvény 15. § a) pontja értelmében. 

Ezzel összhangban a Semmelweis Egyetem szabályzatában a területén tartható politikai rendezvényekről rendelkezett, az Egyetem szabályzata nyilvános. 

Kérdésükre, amelyet nyílt levelükben feltettek, válaszom a következő: 

A Semmelweis Egyetem egyetért és tiszteletben tartja a Magyar Köztársaságban minden állampolgárt megillető gyülekezési és véleménynyilvánítási jogot, amely közterületen az 1989. évi III. törvény szabályai szerint gyakorolható. A Semmelweis Egyetem területe nem közterület, ezért az Egyetem területén tartani kívánt rendezvény megtartására a Semmelweis Egyetemmel kötött megállapodás alapján van lehetőség, amelyben a felek meghatározzák a használat anyagi és egyéb feltételeit. 

Általánosságban feltett kérdésükre szükségesnek tartom még kinyilvánítani azt a meggyőződésemet, hogy a levelükben leírt két esetben a társegyetem képviselői nem korlátozták sem a diákok szabad gyülekezési jogának, sem pedig véleményük nyilvánításának (cseréjének) jogát, mert a felsőoktatási intézmény területe nem közterület. 

Amennyiben a Semmelweis Egyetemen kívánnak gyűlést szervezni, annak célját megismerve és az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával történt egyeztetést követően tudom eldönteni azt, hogy az Egyetem területét rendelkezésükre bocsáthatom-e. 

Budapest, 2006. október 18.

                                     Üdvözlettel: 

                                                Dr. Tulassay Tivadar

                                                       rektor