A demokrácia és a közjó pártján

petibatya Vas, 2009-05-03 19:32

Egy párt, amely a demokrácia hamis paradigmájának meghaladására és nem a hatalom megszerzésére szerveződik.

Alapító nyilatkozat
(tervezet)

Hamisak azok az állítások, amelyek akár a természeti, akár a társadalmi folyamatokkal összefüggésben megkérdőjelezik, vagy tagadják az állandó mozgást, a változás állandóságát. Téves vélekedés így a kapitalizmust, ha tetszik a globálissá vált tőkés társadalmat a demokrácia csúcsának, a "történelem végének" tekintenünk, s hiba lenne azt egy lehetséges pozitív alternatíva nélküli társadalmi formációként elfogadnunk.

A létező politikai rendszerek által egyre inkább kezelhetetlenné váló helyi és világméretű társadalmi problémák ellenére az emberiség jövőjével, jövőnkkel kapcsolatos optimizmusunk nem teljesen megalapozatlan. Hiszen a legkülönbözőbb alapokon nyugvó eszméktől és ideológiáktól vezérelten, vagy pusztán a belső késztetés, az emberség okán szerte a világon sokakban munkál jobbító szándék, pozitív irányú tenni akarás.

Ahhoz azonban, hogy környezetünk hosszú távon élhetőbbé, az egyéni életpályák boldogabbá és a társadalom egésze harmonikusabbá válhasson, a jó szándékon túl két feltétel teljesülése elengedhetetlenül szükséges.
- Meg kell, hogy változzon gondolkodásunk és felfogásunk a politikáról, közjóról, demokráciáról és általában a társadalomról, mint rendszerről.
- A parlamentáris demokrácia kereteit racionális tartalommal megtöltve létre kell hoznunk egy alkalmazkodni és fejlődni képes rugalmas társadalom új politikai struktúráit.

Valljuk, hogy a választójogi szisztéma megváltoztatásával és a politikai döntési mechanizmusok ésszerűsítésével van lehetőségünk a politika irracionalitásainak megszüntetésére és az azokban gyökerező társadalmi bajaink orvoslására. Az utópiákat félre téve hisszük, hogy a demokrácia szabályai korunk és az eljövendő korok igényeinek figyelembevételével megváltoztathatók és hogy ezáltal társadalmunk jobbá, élhetőbbé tehető.

Állampolgári jogainkkal élve és az előző gondolatok által vezérelve, a közjó szolgálatának szándékával alulírottak a mai napon létrehozzuk a Demokrácia és Közjó Pártja politikai szervezetet.(rövidítve: DKP-t).

A DKP tevékenységének célja a társadalmi békében, a társadalmi jólétben és a természeti rendszerekkel harmonizáló társadalomban testet öltő közjó szolgálata.

Legfontosabb feladatunk a politikai tevékenység tekintélyének és pártatlanságának megteremtése, melyek érdekében egy új közmegegyezésre teszünk javaslatot.
Ennek tartalmi elemei röviden:
1.- A politikában, mint döntési folyamatban résztvevő személyek a társadalom egészén belül
- döntés-előkészítőkként a leghivatottabbak,
- döntéshozóként a legméltóbbak,
- a döntések végrehajtóiként (az állami intézményrendszer irányítóiként) a leghozzáértőbbek lehessenek.
2.- A döntési folyamat egymást követő szakaszaiba, (a politikai hatalom csúcsaira) a múltbeli tevékenységük révén hitelessé vált személyeket juttassunk.
3.- A tudás hiteles képviselőit megkerülhetetlen résztvevőként emeljük be a politikai döntések folyamataiba.

A DKP által kínált alternatíva nem konkrét társadalmi folyamatokat, vagy meghatározott társadalmi csoportokat jól vagy rosszul érintő elképzeléseket, programokat (ígéreteket) tartalmaz. Amit a társadalom számára felkínálunk az egy új választójogi szisztéma és a politikai döntési folyamatoknak egy olyan rendszere, amely ésszerűségének és a benne résztvevő személyek hitelességének köszönhetően a köz javát az eddigieknél jobban szolgálhatja.

Az általunk felkínált alternatíva egyedi jellegén túl szervezetünket más pártoktól az is megkülönbözteti, hogy a DKP soha nem válhat a politikai hatalom részévé, még kevésbé annak birtokosává. Szerepe katalizátor jellegű.

Dátum
(A nyilatkozók aláírása)

Emlékeztetőül:
http://lmv.hu/node/3885

petibatya