A politikai harcról és a politikusról

petibatya Hét, 2009-03-09 23:22

A hatalom megszerzésének és megtartásának "művészete" valójában a politikai harc művészete, amit ma a politika lényegének tekintünk, és hibásan azzal azonosítunk, holott a politika nem más, mint a hatalomgyakorlás napi valósága.

A politikai harc

A politikai harc a politikából, mint legmagasabb szintű döntési folyamatból kirekesztett, ezáltal az érdekérvényesítés megfelelő lehetőségétől elzárt egyének és társadalmi csoportok küzdelme ezen állapot megváltoztatásáért, az ebből a helyzetből törvényszerűen adódó alárendelt viszony megszüntetéséért.

A gyakorlatban ez az alárendelt viszony a politikából kirekesztett egyéneknek és társadalmi csoportoknak az állammal, és az állam által kedvezményezett érdekcsoportok tagjaival szembeni kényszerű alávetettség állapotában ölt testet.

Jellegét tekintve a politikai harc lehet szervezett, vagy spontán, a fennálló társadalmi rendszer törvényes keretei között, vagy e kereteken kívül zajló küzdelem.
Megnyilvánulási formája szerint, folyhat békés módszerekkel vagy a fegyveres harc eszközeivel.

A hatalom megszerzésének és megtartásának "művészete" valójában a politikai harc művészete, amit ma a politika lényegének tekintünk, és hibásan azzal azonosítunk, holott a politika nem más, mint a hatalomgyakorlás napi valósága.

A politikai tevékenység

A politikai tevékenység az egyénnek a politikában, mint döntési folyamatban való érdemi részvétele, amire közvetlen módon - a dolgok természetéből adódóan - csak igen kevesek számára nyílik lehetőség.

A társadalmat alkotó egyének nagy többsége számára a közvetlen részvételre, az egyéni döntés e sajátos formájának gyakorlására - a kétes értékű népszavazásoktól eltekintve - igazából soha nem lesz módja.

A politikában való közvetett részvétel lehetőségét is "csupán" a demokrácia politikai rendszere biztosítja a társadalom erre jogot nyert tagjai számára a választott képviselőkön, a politikusokon keresztül.

A politikus

Politikusnak nevezhető az a személy, aki a társadalmat alkotó egyének kisebb vagy nagyobb csoportja érdekeinek képviseletét a politikában felvállalja, az egyénektől és csoportoktól felhatalmazást nyerve a képviselt érdekeket a politikai döntési folyamat különböző szakaszaiban megjeleníti, és politikai tevékenysége során mindig a képviseltek érdekeinek érvényesülését szolgálva, a kapott felhatalmazás szerint jár el.

petibatya